White Hot Gauva= Guava Gelato x Mai Tai #4

PoleCat 91 BX=Chemdog 91 x SSSC Skunk #1 X Skelly Hashplant